Ви є тут

Правила прийому ліків для дітей

31/10/2011

  • 1

Всі ми стикаємося з необхідністю да­ти дитині призначені лікарем ліки.

І тут виявляється, скільки дрібниць нам тре­ба вра­ху­ва­ти: чи да­ти пре­па­рат до їжі або після, чи роз­вес­ти йо­го со­ком або мо­ло­ком... Як ба­га­то, виявляється, тре­ба зна­ти!

Основні пра­ви­ла...

Техніка без­пе­ки

•Не мож­на да­ва­ти дітям ліки без при­зна­чен­ня лікаря або про­дов­жу­ва­ти лікування без спос­те­ре­жен­ня фахівця.

•Уваж­но роз­ра­хо­вуй­те до­зу.

•Зберігайте ліки подалі від до­пит­ли­вих малюків.

•Всі пре­па­ра­ти з прост­ро­че­ни­ми термінами при- датності тре­ба не­гай­но ви­ки­да­ти.

Спосіб "до­став­ки" ліків

Найбільш зруч­ним для малюків вважається шлях че­рез рот в ки­шеч­ник, а звідти вже в кров і до місця при­зна­чен­ня. Зму­си­ти ма­лю­ка про­ков­т­ну­ти ліки - це мис­тец­т­во, яко­му потрібно ще пов­чи­ти­ся.

Ма­люк не по­ви­нен відчувати, що від ньо­го щось ви­ма­га­ють - і він не бу­де ве­ре­ду­ва­ти! Як по­ка­зав досвід, діти охо­че прий­ма­ють ліки у вигляді приємних на смак сиропів, не­по­га­но ре­а­гу­ють на суспензії, роз­чи­ни й емульсії - всі во­ни лег­ко ков­та­ють­ся.

А ось сухі по­рош­ки потрібно подрібнювати і роз­бав­ля­ти мо­ло­ком або си­ро­пом. І в цій справі є од­на ма­лень­ка хитрість: змішувати ліки кра­ще з ти­ми на­по­я­ми, які ди­ти­на п`є рідко.

Див­ний смак мо­ло­ка або со­ку мо­же за­пам`ята­ти­ся дитині, і він бу­де дов­го ста­ви­ти­ся до них з пі- дозрою. Що стосується таб­ле­ток, їх кра­ще змішувати з гус­тою їжею, вмістивши всю порцію в од­ну лож­ку, ад­же від другої ди­ти­на мо­же від- мовитися.

Аспірин (ацетилсаліцилова кис­ло­та) і анальгін (метамізол) визнані не­без­печ­ни­ми для дітей за­со­ба­ми та заборонені до ви­ко­рис­тан­ня. У цей спи­сок потрібно вне­сти ще один пре­па­рат - німесулід, який час­то при­зна­ча­ють ма­лю­кам, хо­ча він ду­же ток­сич­ний.

Ще од­ним кра­щим для дітей спо­со­бом до­став­ки ліків в організм вважається шлях че­рез рот у дихальні шля­хи, тоб­то інгаляція. У цьо­му ви­пад­ку бать­ки мо­жуть зіткнутися з та­кою про­бле­мою: оскільки діти ще не вміють ди­ха­ти по команді, тоб­то не змо­жуть вди­х­ну­ти роз­по­ро­ше­ний інгалятором пре­па­рат, ефект від лікування бу­де не­ве­ли­ким.

Са­ме на цей ви­па­док бу­ли створені спеціальні при­сто­су­ван­ня - не­бу­лай­зе­ри, або спей­се­ри. Ліки впорскується в спеціальний ре­зер­ву­ар, ма­люк одягає мас­ку і дихає ци­ми ви­па­ра­ми.

Є ситуації, ко­ли до­ста­ви­ти ліки в організм ди­ти­ни кра­ще че­рез пря­му киш­ку. На­прик­лад, як­що з-за по­ру­шень в роботі нервової сис­те­ми не­мов­ля час­то зригує. Пре­па­рат вво­дять ма­лю­кам як вранці - після то­го, як він схо­дить на гор­щик або після клізми, так і на ніч. Після закінчення про­це­ду­ри ди­ти­на по­вин­на по­ле­жати на боці ще 15-20 хви­лин.

Біологічно активні до­бав­ки (БА­Ди) ста­ли останнім ча­сом ду­же по­пу­ляр­ною те­мою. Потрібно пам`ята­ти, що БА­Ди не про­хо­дять необхідних клінічних вип­ро­бу­вань, як це відбувається зі зви­чай­ни­ми ліками, і в більшості випадків адресовані дітям з 4 років.

Мож­на на­но­си­ти ліки на шкіру ма­лю­ка або слизові обо­лон­ки. Зверніть ува­гу на про­це­ду­ру за­ка­пу­ван­ня кра­пель. Пе­ред тим, як ввес­ти їх в ніс, потрібно спо­чат­ку очис­ти­ти по­рож­ни­ну від сли­зу і ко­рок ват­ним "гнітом", змо­че­ним у фізіологічному розчині.

Потім не за­будь­те на­хи­ли­ти го­ло­ву ма­лю­ка набік: вліво, як­що ви збираєтеся за­ка­па­ти краплі в пра­ву ніздрю, і впра­во, як­що в ліву. При­го­туй­те­ся до то­го, що вам до­ве­деть­ся три­ма­ти руч­ки, а іноді й ніжки ди­ти­ни.

Що стосується вуш­них кра­пель, пам`ятай­те про те, що пе­ред тим, як ско­ри­ста­ти­ся ни­ми, пре­па­рат потрібно зігріти до тем­пе­ра­ту­ри тіла.

Час прий­о­му

Успіх лікування ба­га­то в чо­му за­ле­жить від то­го, чи дотримується ма­ма при­зна­че­ний лікарем час прий­о­му пре­па­ра­ту. Відступивши від вста­нов­ле­но­го терміну, ми мо­же­мо впли­ну­ти на йо­го лі- кувальний ефект. На­прик­лад, є ліки, які потрібно да­ва­ти до їжі, то­му що їжа мо­же по­сла­би­ти їх дію.

До та­ких засобів відносяться бактеріофаги - "коктейлі" з мікроорганізмів, що володіють влас- тивістю зни­щу­ва­ти своїх шкідливих "родичів", пре­па­ра­ти, що нормалізують мікрофлору ки­шеч­ни­ка.

Під час або після їжі при­зна­ча­ють пи­ти ферментні, протиалергічні, протиглисні за­со­би, вітаміни, ос- кільки перші повинні до­по­ма­га­ти засвоєнню їжі, а всі інші под­раз­ню­ють сли­зо­ву обо­лон­ку шлун­ка.

...і найпоширеніші по­мил­ки

Ка­жуть, вда­лий по­ча­ток - це по­ло­ви­на успіху будь-яко­го бізнесу. Спе­ре­ча­ти­ся не до­во­дить­ся, і, як­що ви - но­вос­пе­че­на ма­ма, по­ста­рай­те­ся твер­до освоїти на­уку го­ду­ван­ня вже з пер­ших днів.

Захворіла ма­ма

Чи вар­то про­дов­жу­ва­ти го­ду­ва­ти ма­лю­ка? Пе­ре­ри­ва­ти го­ду­ван­ня грудь­ми вар­то тільки у ви­пад­ку се­рй­оз­но­го не­зду­жан­ня. Легкі сезонні ГРВІ до них не на­ле­жать, хо­ча тут тре­ба зро­би­ти од­ну об­мов­ку. Про­дов­жуй­те го­ду­ва­ти ди­ти­ну, як­що ви бо­ре­те­ся з хво­ро­бою без до­по­мо­ги ліків. У спис­ку до­зво­ле­них препаратів - ли­ше па­ра­це­та­мол та ібупрофен.

А рап­том ма­люк теж захворіє?

Не тур­буй­те­ся про те, що мо­же­те за­ра­зи­ти ма­лю­ка: груд­не мо­ло­ко містить ве­ли­ку кількість антитіл, які за­хи­ща­ють йо­го від інфекцій. Крім то­го, на час го­ду­ван­ня ба­жа­но но­си­ти чо­ти­ри­ша­ро­ву мас­ку, про­клав­ши між її ша­ра­ми час­ни­ко­ву ма­су.

У крайньо­му разі, як­що мо­ло­да ма­ма силь­но за­студ­же­на, в перші "гострі" дні хво­ро­би во­на мо­же го­ду­ва­ти ди­ти­ну зцідженим мо­ло­ком. Тільки май­те на увазі, що відбирати від гру­дей, не­хай і на час, вар­то ли­ше малюків від 3 місяців.

Дітей мо­лод­шо­го віку бу­де важ­ко при­лу­чи­ти до гру­дей зно­ву: во­ни швид­ко зви­ка­ють до лег­ко­го жит­тя, ко­ли мо­ло­ко не тре­ба здо­бу­ва­ти вис­мок­ту­ю­чи з гру­дей: во­но ніби са­ме ллється в рот з пля­шеч­ки.

Як бу­ти, як­що я по­вин­на прий­ма­ти ліки?

Май­же всі пре­па­ра­ти про­ни­ка­ють у груд­не мо­ло­ко, а зна­чить, по­трап­ля­ють в організм ма­лю­ка. На жаль, навіть невеликі до­зи ліків мо­жуть спро­во­ку­ва­ти у не­мов­лят алергію, ад­же очис­на сис­те­ма крові і механізми ви­ве­ден­ня назовні продуктів обміну ре­чо­вин пра­цю­ють у них по­ки не ду­же добре.

То­му, як­що молодій мамі тре­ба прий­ма­ти хімічні пре­па­ра­ти, ро­би­ти це кра­ще відразу після го­ду­ван­ня. А як­що мо­ва йде про небезпечні для ма­лю­ка за­со­би, вар­то зро­би­ти пе­ре­рву, підтримуючи ви­роб­лен­ня мо­ло­ка з до­по­мо­гою молоковідсосу.

....і найпоширеніші по­мил­ки

"Як­що ліки од­но­го ра­зу до­по­мог­ли моєму ма­лю­ку, їх мож­на да­ти йо­му зно­ву". Уявіть собі та­ку ситуацію: ди­ти­на за­сту­ди­ла­ся і по­ча­ла каш­ля­ти.

Лікар про­пи­сав мікстуру, за до­по­мо­гою якої ма­люк пішов на по­прав­ку. Ситуація пов­то­ри­ла­ся, і ма­ма вирішила да­ти йо­му ті ж са­ме ліки. Але ка­шель у ди­ти­ни не прой­шов і став сильнішим. До­ве­ло­ся вик­ли­ка­ти лікаря, який ви­я­вив у ньо­го кок­люш - хво­ро­ба, вик­ли­ка­на інфекцією, а зна­чить, мік- стура від каш­лю йо­му бу­ла не потрібна.

"Ліки, які до­по­ма­га­ють мені, до­по­мо­жуть і моїй дитині".

Зно­ву при­клад: за­трим­ка стільця трапляється у малюків до­сить час­то, при­чи­ною то­му є не по­ру­шен­ня в роботі сис­те­ми трав­лен­ня, як це буває у до­рос­лих, а особливості ди­тя­чо­го організму. Про- носні, які бе­руть у такій ситуації бать­ки, не тільки не по­прав­лять спра­ви, але на­шко­дять дитині.

"Немає нічого страш­но­го в то­му, як­що я тро­хи відступлюся від призначеної лікарем схе­ми прий­о­му ліків".

Тре­ба бу­ти фахівцем, щоб пред­став­ля­ти наслідки та­ких по­ру­шень. Ба­гатьом з нас добре знай­о­мий пре­па­рат Імодіум (Janssen Pharmaceutica) - він допомагає при роз­ла­дах трав­лен­ня. Так от, йо­го мож­на прий­ма­ти стільки разів, скільки у ма­лю­ка тра­пить­ся рідкий стілець. Про­дов­жен­ня лікування вик­ли­че за­пор, з яким бу­де важ­ко впо­ра­ти­ся.

"Щоб зби­ти тем­пе­ра­ту­ру у ди­ти­ни, жа­роз­ни­жу­валь­не потрібно да­ва­ти йо­му частіше".

Найбільш без­печ­ни­ми для малюків за­раз визнані два пре­па­ра­ту - па­ра­це­та­мол (Panadol, SmithKline Beecham; ди­тя­чий Эф­фе­рал­ган, UPSA) та ібу- профен (Ну­ро­фен, Boots Healthcare).

Че­рез 30 хви­лин після прий­о­му жа­роз­ни­жу­ю­чо­го тем­пе­ра­ту­ра у ди­ти­ни за­зви­чай знижується на 1-1,5 °С. Як­що во­на підніметься зно­ву, да­ти дитині пре­па­рат мож­на бу­де тільки че­рез 4-6 го­дин.

"У ма­лю­ка по­чав­ся не­жить - тре­ба за­ка­па­ти йо­му краплі".

До­ве­де­но: судинозвужувальні краплі не до­по­ма­га­ють дітям, їх носові хо­ди ще за­над­то вузькі, і, навіть як­що ліки знімуть на­бряк слизової, ди­ха­ти дитині лег­ше не ста­не.

"Ліки мож­на змішувати - так їх зручніше да­ва­ти".

Різні пре­па­ра­ти впли­ва­ють на дію один од­но­го, що мо­же при­звес­ти до несподіваних результатів.

Джерело: dytyna.info

Коментарі
Зображення користувача Наталка_Касим.
Наталка_Касим

04/11/2011

До речі, в улюбленого багатьма Комаровського колись зустрічала статтю про німесулід - що насправді не такий уже він і токсичний, а навіть кращий за парацетамол Smile
Стосовно ліків мамі при грудному годуванні - багато ліків, які потрапляють у молоко, мають аналоги, які не потрапляють, є навіть довідники, за якими можна підібрати необхідне. Але, на жаль, далеко не всі лікарі знають про це, як і про те, що кожні ліки мають час, за який вони виводяться з організму і не завжди треба припиняти годування дитини.
Ось тут можна про це почитати: http://www.llli.org/docs/russian/NBmedications.pdf
І ще довідник Хейла є тут: http://www.e-lactancia.org/ingles/inicio.asp - правда англійською.

Додати відповідь